Sheet metal finishing hole plug fi 30/32

0,3626

Price with VAT
1-99 0,4424
100-999 0,1991
1000-4999 0,1106
5000-9999 0,1050
10000+ 0,0995
Price with VAT
1-99 0,4624
100-999 0,2081
1000-4999 0,1156
5000-9999 0,1098
10000+ 0,1041
Price with VAT
1-99 0,4825
100-999 0,2172
1000-4999 0,1207
5000-9999 0,1146
10000+ 0,1086
Description

fi (mm) = 30; fi1 (mm) = 32; H (mm) = 3; h (mm) = 7; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5464-0 Category: