Sheet metal finishing hole plug fi | 9/12

0,1296

Price with VAT
1-99 0,1740
100-999 0,0783
1000-4999 0,0435
5000-9999 0,0414
10000+ 0,0392
Price with VAT
1-99 0,1664
100-999 0,0749
1000-4999 0,0416
5000-9999 0,0395
10000+ 0,0375
Price with VAT
1-99 0,1581
100-999 0,0711
1000-4999 0,0395
5000-9999 0,0376
10000+ 0,0356
Description

fi (mm) = 9; fi1 (mm) = 12; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5459-0 Category: