Sheet metal finishing hole plug fi | 8/18

0,1714

Price with VAT
1-99 0,2091
100-999 0,0941
1000-4999 0,0522
5000-9999 0,0497
10000+ 0,0471
Price with VAT
1-99 0,2201
100-999 0,0991
1000-4999 0,0550
5000-9999 0,0522
10000+ 0,0495
Price with VAT
1-99 0,2301
100-999 0,1036
1000-4999 0,0576
5000-9999 0,0547
10000+ 0,0517
Description

fi (mm) = 8; fi1 (mm) = 18; H (mm) = 3; h (mm) = 5,5; Tip = 2
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5455-0 Category: