Sheet metal finishing hole plug fi 13/14

0,1628

Price with VAT
1-99 0,1986
100-999 0,0894
1000-4999 0,0497
5000-9999 0,0472
10000+ 0,0447
Price with VAT
1-99 0,2076
100-999 0,0935
1000-4999 0,0520
5000-9999 0,0493
10000+ 0,0467
Price with VAT
1-99 0,2167
100-999 0,0975
1000-4999 0,0542
5000-9999 0,0515
10000+ 0,0488
Description

fi (mm) = 13; fi1 (mm) = 14; H (mm) = 3; h (mm) = 5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 5900-0 Category: