Sheet metal finishing hole plug fi 20/26

0,2132

Price with VAT
1-99 0,2738
100-999 0,1232
1000-4999 0,0684
5000-9999 0,0650
10000+ 0,0616
Price with VAT
1-99 0,2601
100-999 0,1170
1000-4999 0,0650
5000-9999 0,0617
10000+ 0,0586
Price with VAT
1-99 0,2862
100-999 0,1288
1000-4999 0,0716
5000-9999 0,0680
10000+ 0,0644
Description

fi (mm) = 20; fi1 (mm) = 26; H (mm) = 3; h (mm) = 7,5; Tip = 3
Technical Data Sheet SL/EN/DE

Clear
SKU: 6614-0 Category: